Regulamin

DYSTRYBUCJI WŚRÓD NAUCZYCIELI NIEZBĘDNIKÓW I REPETYTORIÓW

I.Definicje.

 1. Operon – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółkę z o.o. w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000180755, NIP 958-147-55-99, kapitał zakładowy 501.000 złotych, www.operon.pl.
 2. Publikacje – egzemplarze Niezbędnika i Repetytoriów, tj. publikacji przygotowujących uczniów szkoły podstawowej do egzaminu 8-klasisty.
 3. Akcja – prowadzona przez Operon, akcja dystrybucji wśród nauczycieli Niezbędników i Repetytoriów.
 4. Nauczyciel – nauczyciel posiadający konto na operon.pl, który wyraził chęć wzięcia udziału w Akcji, poprzez podanie Operon danych adresowych do wysyłki.
 5. Opakowanie – kartony, w które zapakowane będą Publikacje dostarczane Nauczycielowi.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

II.Reguły udziału Nauczyciela w Akcji.

 1. Nauczyciel, który wyraził chęć wzięcia udziału w Akcji zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 2. Do czasu otrzymania zapłaty właścicielem publikacji jest Operon (zastrzeżenie własności).
 3. W ramach Akcji Nauczyciel otrzymuje przesyłkę z Publikacjami, na których podana jest ich cena. Publikacje mogą zostać wydane uczniom do domu w celu zapoznania się z ich zawartością i podjęcia decyzji o ich zakupie. Opakowanie przesyłki pozostaje w szkole.
 4. Zapłata ceny za nabyte Publikacje może zostać dokonana bezpośrednio Nauczycielowi lub na rachunek bankowy Operon podany na okładce Publikacji. Nauczyciel jest upoważniony do odbioru w imieniu Operon ceny za nabyte przez uczniów Publikacje.
 5. Publikacje nie zakupione powinny zostać zwrócone Nauczycielowi nie później niż w ciągu kilku dni roboczych. Po upływie tego okresu przedstawiciel Operon skontaktuje się z Nauczycielem w celu ustalenia terminu odbioru zwróconych Publikacji oraz pieniędzy za nabyte Publikacje.
 6. Publikacje do zwrotu Nauczyciel zobowiązany jest zapakować do Opakowania w taki sam sposób w jaki zostały mu wysłane i wydać kurierowi działającemu w imieniu Operon. Przesyłka zwrotna zostanie zaadresowana przez kuriera.
 7. Nauczyciel zamawiając przesyłkę z Publikacjami dla klasy otrzymuje darmowy pakiet publikacji.
 8. Kurier działający w imieniu Operon upoważniony jest do odbioru pieniędzy za nabyte Publikacje. Nauczyciel ma prawo żądania pokwitowania wydanej kwoty.

III. Ochrona danych osobowych.

Podane przez Nauczyciela dane osobowe i adresowe Operon zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Operon opublikowaną na stronie https://operon.pl/O-Nas/Polityka-prywatnosci